خط اکستروژن ورق (فیلم)PVDF

  • خط اکستروژن ویژه فیلم
  • 15/06/2016

خط اکستروژن ورق PVDF ارائه کننده فناوری اکستروژن فیلم کشیده در شرکت HANDERN می باشد. آن خط فیلم PVDF را از هر دو جهت جدیدترین می کشید تا موادی را شکل دهد باتوان بالاتر پاره شدن که می تواند در صفحات پشتی باطری خورشیدی بکاربرده شود. از طریق کشیدگی دو محور آن ورق دارای قدرت و مستقیم و راستی بهتری است.
 
خط اکستروژن فیلم PVDF ما بیشتر اجراهای معاصر آن شامل صرفه جویی در انرژی و ساخت و فرایندسازی فناوری می باشد. اجرای آزمایشات کلی نشان می دهد که هریک از ویژگی های فنی دستگاههای اکستروژن HANDERN سطوح پیشرفته بین المللی را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد . دستگاه و ماشین آلات اکستروژن ورق ما بین پرسرعت ترین و پیشرفته ترین محصولات چینی برای ساخت ورق PVDF ایکسترود شده می باشد.
 
ویژگی های اصلی فناوری
 عرض ورق PVDF :1200 میلیمتر(حداکثر)
 ویژگی دستگاه: HD-PVDF-DL 1400 میلیمتر
 ضخامت ورق PVDF : 0.018-0.030 میلیمتر
 تولید سالیانه: 20 میلیون مترمربع
 طول کلی خط تولید ورق PVDF :30 متر
 عرض خط تولید: 5 متر
 یکنواختی ضخامت فیلم(ورق): 0.001